מצד שני, אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, הקבלן יחויב לתקן את כל אותם ליקויים שהתגלו רק אם הרוכש הוכיח כי מקורם במעשה או מחדל של הקבלן פרוטוקול מסירה ואי התאמה דגשים לפרוטוקול מסירה ראשית חשוב לציין כי החוק אינו מחייב עריכת פרוטוקול מסירה
חוק מכר דירות מחייב, למשל, לצרף מפרט לחוזה מכירת הנכס נסח הטאבו מהווה את תעודת הזהות של הקרקע והמסע מתחיל משם

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

כמו כן, הסכם המכר צריך לקבוע תנאים מוקדמים במועד המסירה שצריכים להתקיים בטרם קבלת החזקה על ידי הרוכש: התקבל טופס 4 והדירה ראויה למגורים, הדירה תואמת את מפרט הטכני שצורף להסכם המכר ובכפוף לסטיות המותרות בחוק המכר, הנכס יימסר כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ וחופשי מכל זכות של אדם שלישי כלשהו, והקדמת מועד המסירה רק באישור מראש ובכתב של הרוכש.

28
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
במשפט הישראלי קיימות הוראות חוק המייחדות העברת נכס מסוג "דירה"
בטוחות לפי חוק המכר: סוגי בטוחות ושיעורי תשלום מקסימאליים
ברוב המכריע של המקרים לא ניתן לקבוע בהסכם רכישת דירה מקבלן כי כל הפרה של החוזה תחשב הפרה יסודית, למעט אם יש לכך הצדקה מיוחדת
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה),
במקרה בו הקבלן יקלע לקשיים כלכליים ויוכרז כפושט רגל או לחילופין, במקרה בו הקבלן לא ישלים את בניית הדירה, רוכש הדירה, שהשקיע את מירב כספו בנכס היקר ללבו, עלול למצוא עצמו ללא דירה וללא כסף
המפרט מהווה נספח לחוזה המכירה ולכן, הוא מהווה חלק מההתקשרות החוזית בין הצדדים בנוסף, הוא גם מגדיר את משך האחריות של הקבלן על ליקויי בנייה מסוגים שונים, כמו גם אחריות הקבלן בכל הנוגע לחללים המשותפים בבניין אותו בנה
א העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת הודעת החיוב, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 4ד — ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערר על החלטת הממונה לפי סעיף 4ה, וועדת הערר הורתה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי — יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערר שימו לב — חדר כושר, לובי עם שומר, מעליות מהירות ואולי אפילו בריכה בבניין — נשמע אטרקטיבי וכיפי, אבל קחו בחשבון שכל זה יקפיץ את דמי ניהול הבית או הוועד במאות אחוזים לעיתים

רכישת דירה מקבלן

חשוב לדעת - בפרויקטים של תמ"א 38, הוראות חוק המכר לא חלות בכל הנוגע לאחריות על תוספות הבנייה בהקשר של תקופת בדק.

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
רכישת דירה מקבלן בטרם קבלת היתר בנייה בתוקף דרך נפוצה להוריד את מחיר הדירה הוא לרכוש אותה בטרם התקבל היתר בנייה לביצוע הפרויקט
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
נכון למועד כתיבת שורות אלו, המחוקק הגביל את התשלום שרוכש יכול לשלם לבא כוח היזם
חוק המכר (דירות),
בחלון זמן זה, חובת ההוכחה מוטלת על רוכש הדירה - עליו להוכיח כי הליקוי נובע מהתכנון המקורי, העבודה של הקבלן בפועל או מהחומרים בהם נעשה שימוש בבנייה עצמה
ויתור על בטוחה - רק לאחר רישום הדירה בטאבו מרבית הקבלנים מחייבים את הרוכש להפרד מהערבויות במועד מסירת הדירה, אולם אין למהר לעשות כן לפני שמקפידים לבדוק, האם זכאי הקבלן לקבל חזרה את הערבויות הגדרה שלמעשה מכילה את המוצר אותו אנו קונים
פורסמו ברשומות שני תיקונים לחוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות , התשל"ה-1974 "החוק" : האחד: חוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות תיקון מס' 4 , התשס"ח-2008 "תיקון מס' 4" ; השני: חוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות תיקון מס' 4 , התשס"ח-2008 "תיקון מס' 4" פועל יוצא של תיקון 9 לחוק הינו כי היקף הבטוחה כדוגמת ערבות בנקאית אשר תינתן לרוכשים תעמוד על סכום מלוא התמורה ששילם הרוכש פחות רכיב המע"מ

איחור במסירה של “דירת תמורה משודרגת”

אי הסכמה בעטיים של ליקויים שוליים, שאינם פוגעים בשימוש הסביר בדירה לצרכי מגורים, עלולה לגרור תביעות מצד הקבלן.

7
חוק המכר (דירות),
ב סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה בסעיף קטן זה — יום העדכון , בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום ז' בתשרי התשס"ט 6 באוקטובר 2008 ; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
לכן, רוכש הדירה אינו צריך להסתפק בכך שהקבלן מסר לו צילום או שלח לו בפקס עותק של הערבות, אלא עליו לקבל תמיד אך ורק את טפסי הערבות המקוריים
חוק המכר דירות
ראשית, אציין כי רכישת דירה מקבלן הינה תהליך מורכב וחשוב ועל כן יש להיוועץ בשירותיו של עורך דין המתמחה בעסקאות מכר קבלן