ובאותו הזמן היו משלמים לנו כל חודש בערך מאתיים פראנק רואה בביטוי זה מחשבה ורצון לקשור את כל המציאות לאחדות אחת: "הצורך של הדבקות האלוקית
והשיבו חכמים בבא בתרא קטז וזה שרמז בעל המסורה הלוך וחסר דהיינו הלך ויש לו חסרון — הלוך ושוב, עוד פעם יחזור

ניב שפה

תנא דבי אליהו זוטא פרק כד ספר הישר לרבנו תם ראוי לכל הירא דבר השם להשיב אל ליבו יום המוות ושואתו וחרדתו, ויהיה לו למזכרת, ויאמר ללבו : לבי לבי! אך תלך למר ממוות ולמקום אופל, ארץ חושך וצלמוות.

24
ניב שפה
ובעת שאדם זוכה, נוטל חלקו בעולם הבא
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים translation in French
בא הצורך העליון לקרבת אלוקים ולדבקות עליונה
ניב שפה
מה עשיתי ומדוע דבר השם בזיתי, ואחרי שרירות לבי פניתי ובמה אתכסה וערום אנכי? יהי רצון שתעלה נשמתו למקום שממנה חוצבה ויבקש עלינו רחמים ועל כל ישראל, אמן כן יהי רצון
והביאו חכמים ראיה מארבע פעמים במסורה; בראשית כו, יג "הלוך וגדל" — בראשית יב, ט "הלוך ונסוע" לפני שנפרש את המאמר שהתחלתי, נביא מאמר אחר
עוד דרשו חכמים בכתובות קיא: על הפסוק ישעיה כו, יט "כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל", כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו ובכל יום תקרב אל הקבר, ותעוף בלא אבר

דרוש ראש חודש ניסן

לא נעלם ממעלת כבוד תורתכם לומר מקצת דברי תורה לעלוי נשמת אבא מארי שנפטר לבית עולמו, יהי רצון שתעלה נשמתו למקום שממנה חוצבה.

5
שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן כן יהי רצון
דרוש ראש חודש ניסן
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! ואילו תמות כמות הבהמה ולא תהיה עתיד לתת חשבון, היה לך לשמח במותך
שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן כן יהי רצון
הלא תדע, כי כל הימים אשר אתה חי על האדמה כצל עובר אתה וכמוץ יסוער מגורן וכעשן מארובה
אצל התפרשו מילים אלה כביטוי ל לדברי רבי , הברכה היא שהחלק של הנפש, שהוא החלק הנמוך ברוחניותו של האדם, יהיה קשור בחלקים העליונים יותר, ודרכם יהיה דבוק כביכול ב: "והבחינה העליונה של הנפש
ועל מי בטחת כי מרדת? שכר הצדיקים הוא שיזכהלנועם זה ויהיו בטובה זו, ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו " הלכות תשובה פ"ח וכן : " הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא, אין שום דרך בעולם להשיגה ולידע אותה, שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה אנו מתאוין, אבל אותה הטובה גדולה עד מאוד ואין לה ערך בטובת העולם הזה אלא בדרך משל " שם פרק ו נאמר במדרש: " כי לכל חפץ יש עת, ולכל עת יש חפץ חיי עולם הבא אתה רוצה?

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

יששכר היה לומד, כמו שכתוב בראשית מט, יד "יששכר חמור גרם", וזבולון היה סוחר, כמו שכתוב בראשית מט, יג "זבולון לחוף ימים ישכון וירכתו על צידון" והיו מחלקים ביניהם.

28
ניב שפה
ואני מעיד על אבא מארי שפעם אני הייתי שותף עם מישהו בעבודה, והלך הוא ובקש מאחד מנכבדי העיר שלנו שידבר ללבי להכניס אותי לישיבת אוצר התורה
ניב שפה
ומדוע לא ידעת כי עפר אתה ולא זכרת כי מן האדמה נוצרת? הלא אז תאמר: " אויה לי! דהיינו, אם ראית אדם שנפטר בגיל ארוך כמו אבא מארי שנפטר בגיל צ"ו שנים, בודאי קיים מה שצריך ואין לו על מה לחזור כמו שכתב במסורה, הלוך וגדל הלוך ונסוע
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
ועכשיו נחזור למאמר שהתחלתי בו