ד בלי לפגוע בהוראות סעיפים 116 ו-117, מונה לאיגוד ערים חשב מלווה, יחולו הוראות אלה: 1 מועצת איגוד ערים, כמשמעותה בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955 בסעיף זה — מועצת האיגוד , יושב ראש מועצת האיגוד, מי שסמכויות יושב ראש מועצת האיגוד הואצלו לו, ועובד האיגוד לא יעשו עסקה במקרקעין, ולא יתחייבו בהתחייבות כספי כלשהי מטעם האיגוד, לרבות לעניין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א ד לחוק יסודות התקציב, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה, אם מונה; בסעיף זה, "התחייבות כספית" — לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, במתן הנחה מתשלומי חובה המגיעים לאיגוד, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין כדי לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת; 2 התחייבות כספית מטעם האיגוד לא תחייב את האיגוד אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי כל דין, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לאיגוד חשב מלווה וכי זו תחייב את האיגוד רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור — בטלה; 3 לא יתמנה אדם לעובד האיגוד אלא אם כן אישר החשב המלווה, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו; מונה אדם בלא אישור החשב כאמור — בטל המינוי, ואולם אותו אדם יהיה זכאי לגמול ראוי בשל תקופת העסקתו, אלא אם כן הוכח כי ידע שהעסקתו טעונה אישור של החשב המלווה כאמור בפסקה זו, וכי לא ניתן אישור כאמור; 4 הוראות סעיף זה יחולו גם על התחייבויות כספיות ועל עסקאות במקרקעין של רשות מקומית בקשר לשירותי כבאות והצלה או בנוגע לעניין מענייניה של מחלקה לשירותי כבאות ונכסיה וכן על מינוי אדם על ידי רשות מקומית למחלקה לשירותי כבאות והכל בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום "חשב מלווה" יקראו "נציג החשב הכללי" ד צו לפי סעיף קטן א המורה דבר לגבי אחד מאלה יינתן — 1 לגבי רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים — לאחר התייעצות עמה ובהסכמת השר להגנת הסביבה; 2 לגבי יערות וחורשים — לאחר התייעצות עם הגוף האחראי להם ובהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר; 3 לרשות מקומית — בהסכמת שר הפנים
הרשות מורכבת משבעה מחוזות בהתאם לאזור הגאוגרפי במהלך לימודיו היה יו"ר מועצת התלמידים

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,

א תחילתו של פרק זה 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה בסעיף זה — יום התחילה.

13
בית הספר הארצי לכבאות ולהצלה
ח לא תהיה לאדם כל עילת תביעה על פי כל דין בשל נזק שנגרם לציוד שהועמד לרשות רשות הכבאות וההצלה בהתאם להוראה שניתנה לפי סעיף קטן א , או בקשר להוצאות שנגרמו לו או רווח שנמנע ממנו עקב העמדת הציוד כאמור, אלא לפי הוראות סעיף זה
דדי שמחי
על משרת בשירות אזרחי-ביטחוני ועל מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית יחולו הוראות סעיף 16 וסימן זה, למעט סעיף 17 ב 2 , הוראות סעיפים 84 ו-85 והתקנות המפורטות בסעיף 147 א 13 ו- 14 , והכול בשינויים המחויבים
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,
א הנציב מוסמך להוציא הוראות רשות, לעניין תפקודה של רשות הכבאות וההצלה, הבטחת פעולתה התקינה ובכל עניין בחוק זה שנקבע כי הנציב מוסמך להוציא לגביו הוראות רשות, כמפורט להלן: 1 הוראות כבאות והצלה שיקבעו כללים ועקרונות לעניין רשות הכבאות וההצלה — באישור השר; 2 פקודות כבאות והצלה שיקבעו את הפרטים בנושאים שבהם נקבעו הוראות כבאות והצלה או פרטים נוספים בתחום הכבאות וההצלה
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 — 1 בתוספת הראשונה, אחרי פרט 44 יבוא: "45 ג על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה, חברה מנהלת של קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית שהעמית-מעביד בה הוא איגוד ערים או רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות תעביר למדינה, לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום כינון הרשות, את היתרה הצבורה לזכותו של העמית-מעביד בעד עובדי כבאות בפנסיה תקציבית
ב הרשות, לשם מילוי תפקידיה — תיקון מס' 1 תשע"ד-2014 1 תכשיר ותאמן כבאים, מתנדבים ומשרתים בשירות אזרחי-ביטחוני; 2 תכשיר עובדים וכבאים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים; 3 תקים, תכשיר ותפעיל יחידות של כבאים; 4 תקים ותחזיק מיתקנים וציוד; 5 תנהל חקירות בעניין דליקות וגורמיהן; 6 תפתח ידע ותקבע אמות מידה מקצועיות; תיקון מס' 2 תשע"ד-2014 6א תקדם הסדרת הוראות הנוגעות לבטיחות אש והצלה; 7 תכין תכניות לקידום ולפיתוח הרשות; 8 תערוך תרגילים משותפים עם גופי הצלה אחרים; 9 תקיים פעולות הסברה והדרכה בתחום הבטיחות באש; 10 תעודד מחקר ופיתוח בתחומי פעילותה; 11 תשתף פעולה עם רשויות כבאות והצלה מחוץ למדינה, לרבות לשם סיוע הדדי במתן שירותי כבאות והצלה, כפי שיורה השר; 12 תבצע פעולות נוספות ככל הדרוש למילוי תפקידיה ב המבקש לבצע נטיעה יגיש תכנית נטיעה למפקד המחוז שבתחומו הנמצא היער או החורש

כבאות והצלה לישראל

על הכבאים בתחנת המשנה לתחזק את תחנתם, ציודם, ורכבי הכיבוי ברשותן, בהתאם לפקודות רשות הכיבוי בדיוק כמו בתחנה הראשית.

דדי שמחי
ב מי שמוסמך לתת צו הפסקה מינהלי ייתן את הצו רק לאחר שהתייעץ עם היועץ המשפטי של רשות הכבאות וההצלה או עם מי שהיועץ המשפטי מינה לכך בסימן זה — היועץ המשפטי ; ואולם מצא מפקד מחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות, ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתתו, והצו יובא לעיון היועץ המשפטי, להבעת עמדתו סמוך לאחר נתינתו, ולא יאוחר משלושה ימים לאחר נתינתו
כוחות ההצלה
ג על אף האמור בכל דין, השר, לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות אחרות מאלה החלות בשירות המדינה, לעניין ארגון וניהול כוח אדם ברשות, כולן או חלקן, לרבות בעניין קבלת כבאים לרשות ומינוים, ובכלל זה תקנות הקובעות דין שונה מזה שנקבע בחוק שירות המדינה מינויים
IFFU
ב הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף קטן א , אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה