ימי מחלה בגין מחלת ילד טיפול בילד חולה סרטן, הוא בדרך כלל עבודה במשרה מלאה עובד הוראה אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של %51 עד %99, רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו לפי מספר אחוזי הנכות שנקבעו לו עד הגיעו לגיל 65 - הכל לפי התאריך המוקדם יותר
הילד חולה ואנחנו מתחלקים בנטל — אשתי נשארה היום עם הילד ואני אשאר איתו מחר אם בעדה מסוימת מקובלים מנהגי אבל על קרובים מדרגה רחוקה יותר למשל: סבא, דוד, בן דוד, גיס וכו' , המעסיק אינו חייב בתשלום שכר עבור היעדרות העובד במקרים אלה

חוק דמי מחלה לעובד שעתי ולעובד חודשי

עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעו על פי חוק הביטוח הלאומי, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו , היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.

28
דמי מחלה
בתיקון לתקנות נקבע שתבוטל החובה לפרט, במסגרת אישור מחלה, את האבחנה הרפואית
דמי מחלה
קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות שממנה יצא העובד לשבתון תתחיל לשלם את משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על חשבון ימי המחלה שהצטברו לרשותו
יום הסרטן הבינלאומי: הזכויות הכלכליות שהורים צריכים להכיר
או שהמורה יצא לחופשה ללא שכר כדין
עובד הוראה זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו זכאים לתשלום עבור ימי אבל לפי דתם ועד 7 ימים קלנדריים לכל היותר אם הם בעלי ותק של 3 חודשים לפחות בענף הבנייה בישראל, ולאו דווקא אצל מעסיק מסוים
בהתאם לחוק, העובד זכאי ל-18 ימי מחלה בתשלום בשנה, בכפוף להמצאת על מחלתו, כמפורט להלן חשוב לציין כי , זכאי לעד 90 ימי היעדרות בשנה ו עד ל- 110 ימים בשנה

חוק דמי מחלה לעובד שעתי ולעובד חודשי

כמו במחלת העובד עצמו — דמי מחלה ישולמו החל מהיום השני, אלא אם כן הילד הוא בעל מגבלות, ואז דמי המחלה משולמים כבר מהיום הראשון.

6
דמי מחלה (זכות)
אם החזר ההוצאות מקופת החולים לא מלא — ניתן לבקש את היתר מהרשות המקומית
ימי מחלה (זכות)
פדיון חסכון לכל ילד אם ההוצאות הרפואיות הופכות לגדולות במיוחד, ניתן לחשוב על פדיון חסכונות
חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית (מושג)
חישוב השכר היומי לעובד יומי לצורך חישוב דמי המחלה: לפי המקובל יש לחשב את השכר הכולל של 12 החודשים האחרונים, לחלק למספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בחודשים אלו ונקבל שכר ממוצע ליום עבודה
הוא עובד קבוע, עובד זמני או מועסק בחוזה מיוחד, והשלים שנת הוראה בפועל האמור לעיל אינו גורע מזכותו של העובד הוראה לקבל פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה וזאת אם פיצוי זה גבוה יותר מהתשלום שהוא עשוי לקבל עפ"י האפשרויות המנויות בסעיף 2 לעיל, או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר לגמלאות ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו במקום לממש את זכותו להמשיך לקבל משכורת במסגרת ניצול ימי המחלה כאמור לעיל
עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל-100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד אם הוא מבקש לעשות זאת עליו לפעול כדלקמן: עליו למסור למנהל בית הספר הצהרה החתומה על ידו, כמפורט בנספח להלן להצהרה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת

הפסדתם ימי עבודה בגלל מחלה? הכירו את זכויותיכם

שלילת הזכאות לדמי מחלה אם העובד עבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת תישלל זכותו לקבלת דמי מחלה.

22
הפסדתם ימי עבודה בגלל מחלה? הכירו את זכויותיכם
לא חלו הפסקות שירות בהוראה
1.25.3.1 זכאות‏
ב הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה
דמי מחלה (זכות)
מועד קבלת דמי המחלה את דמי המחלה מקבלים ביום תשלום המשכורת וזה בתנאי שהעובד העביר למעסיקו את תעודת המחלה 7 ימים לפני יום תשלום המשכורת