בקולקציית נעלי הגברים שלנו תוכלו למצוא את זוג הנעליים הבא שיגרום לכם להרגיש אלגנטיים, נינוחים או את זוג הכפכפים שתחרשו עליהם כל הקיץ ביטול העסקה ע"י החברה: 7
ד למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהוא

High Reality

ככל שיימצא שהלקוח אכן קיבל מוצר פגום, אנו מתחייבים לספק ללקוח מוצר חלופי חדש או לזכות את הלקוח בהחזר כספי, לפי שיקול דעתנו 7.

13
זול נעלי גברים Online
בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה
נעלים גברים
על הצרכן יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו
High Reality
לרוב עם חליפה או חולצה מכופתרת, ניתן למצוא בקטגוריה זו גם נעלי חתן , נעלים מעור , נעלי אוקספורד, ועוד
המאגר יוחזק על ידי החברה והבעלים יהא בעליו ג תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות
במקרה של סתירה בין תנאי השימוש המפורטים בכתב זה לבין פרסום אחר של החברה, יגברו תנאי כתב זה משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן גם יחד, באופן מצטבר: א המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני מדויקת ותקפה email ; ב המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי מקומי או בינלאומי תקף; ג המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי; ד המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין; במידה והמשתמש קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, המשתמש נדרש לידע את אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות כתב זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר; כל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של אפוטרופוסיו החוקיים לאמור בתנאי הכתב זה

High Reality

יובהר ויודגש, דף השלמת ההזמנה כאמור אינו מהווה ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה ואין במשלוח דף זה כדי לחייב את החברה.

26
נעלים גברים
ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה באתר במספר רכישות נפרדות, בתנאי ששווין הכולל אינו עולה על ערך הכרטיס
נעלי גברים ממגוון מותגים משובחים
באינטרנט: באמצעות הקישור הייעודי שבעמוד הראשי של האתר
High Reality
מימוש כרטיס המתנה יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו, והחברה רשאית שלא לאפשר מימוש של הכרטיס באתר בחלוף מועד זה
המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בשירותי המישלוח של צדדים אחרים
בכתב: באמצעות שליחת בקשה בדוא"ל Timberland-il sbn-brands בכפוף לאמור, יסופק המוצר בין השעות 8:00 עד 18:00, לפי תיאום טלפוני עם הצרכן מראש

נעלים גברים

גובה הוא יתרון, כולנו יודעים את זה.

נעלים לגברים: נעלי גברים ממגוון מותגים
על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית
High Reality
מציאת נעליים לגברים לא צריכה להיות משימה סבוכה
נעליים לגברים
פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן