היטלר ראה בהם אספסוף שלא יוכל להגשים את חזון ההתפשטות הנאצי וממילא היטלר רצה לכרות ברית עם ראשי הצבא הסדיר הרגיל קצת משֻנה, אבל קשה על כך לפסֹח
כל אותה עת המשיכה עיריית תל אביב לאכוף את האיסור הישן על פתיחה בשבת של קיוסקים ומרכולים, והגישה בקשות לבית המשפט לסגור אותם בשבת אם מועצת העירייה, המייצגת את הציבור המקומי סבורה כי ראוי לעיר תל אביב יפו לאפשר פתיחת חנויות ביום המנוחה ולדחוק עוד יותר לקרן זווית את אופייה היהודי של העיר, מה לו לשר הפנים להתערב

חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת),

תוכן החוק החוק קבע שבנוסף לפרלמנט, גם לממשלה יש סמכויות חקיקה מלאות, סמכות לחוקק חוקים שנוגדים את האמור בחוקה, וסמכויות לאשר הסכמים עם מדינות זרות.

1
חוק ההסמכה (גרמניה)
החוק מכונה על ידי חלק ממתנגדיו בשם "חוק ההפקעה", על משקל כינויו הרווח כ"חוק ההסדרה", במחאה על ההתעלמות מהפקעת הקרקעות הכלולה בחוק
אישרו: הממשלה תוכל לעקוף את הכנסת במאבק בקורונה
סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או אחר הוראות הרופא המוסמך, רשאי שוטר, לבקשת הנציג המוסמך או הרופא המוסמך, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברת האדם למקום בידוד מטעם המדינה או לשם מניעת יציאתו ממנו; לעניין סעיף קטן זה, יראו את מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או הרופא המוסמך
המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם
פסקה 68 עד פסקה 77 שבחוקה לא ייושמו על חקיקה של ממשלת הרייך
פותחה "ספרות ארית" שהדגישה את העבר, האצולה ומוטיבים של אדמה דם ושבטיות גרמנית בית המשפט דחה אמנם את העתירה הקונקרטית, אולם במקום זאת קבע כי אפשר להכשיר חקיקת עזר שתכליתה איסור מכירת חזיר, אם ההחלטה משקפת את הרכב האוכלוסייה במקום
בהסכמה לחקיקה זו, ויתר הפרלמנט הגרמני והמפלגות השייכות לו על כוחן, הביא לקיצה את הדמוקרטית, ונתן להיטלר את המשענת החוקית לשלטונו הרודני ראש עיריית תל אביב, , סירב לקבל את מרבית דרישות השר, ובתגובה הודיע בר-יהודה, כי לא יחתום על חוק העזר

חוק ההסמכה (שבת)

החוק הוצע מחדש בשנת 2015 בידי ח"כ מהליכוד ובשנת 2016 בידי מפלגת ויוזמו העיקרי הוא ח"כ.

3
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
חלקן העלימו עין וחלקן הגישו
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
כתוצאה מכך, ניצבו בפני הרשויות שתי אפשרויות: או לתקן את חוק העזר שלהן כך שיכיל אזורים מותרים, או להותירו על כנו, ובפועל לא לאכוף אותו באזורים מסוימים
חוק ההסמכה (גרמניה)
עינוי אסירים, שלילת כבוד האדם וזכויות אנוש בסיסיות הפכו לדבר שבשגרה