תרגילים האם הישרים הבאים הם מקבילים או לא? בשרטוט 1 אלו זוויות מתאימות שוות ולכן הישרים מקבילים נבדוק אם הזוג השני שווה גם
Your browser is no longer supported by the system זוויות מתאימות אלו הן זוויות הנמצאות באותו גובה ובאותו צד

ישרים וזוויות > ישרים מקבילים

חלק 2 זווית 4 היא הזווית המתאימה.

זווית מתאימות וזוויות מתחלפות
דרך נקודה הנמצאת מחוץ לישר, ניתן להעביר לישר מקביל אחד בלבד
ישרים מקבילים
אנו לא יודעים דבר על הזוג השני, לכן לא ניתן לקבוע אם המרובע הוא מקבילית או לא
זווית מתאימות וזוויות מתחלפות
תרגיל 3 האם המרובע המשורטט הוא מקבילית
לכן אלו זוויות הן זוויות מתחלפות שוות תזכורת: במקבילית צלעות נגדיות שוות זו לזו
תשובה: מסתכלים כל פעם רק על שני ישרים מקבילים ועושים רק עבורם את החישובים שלום המשפט אומר אם בין שני ישרים הזוויות המתאימות או המתחלפות שוות אז הישרים מקבילים

The Center for Educational Technology

לכן הן זוויות חד צדדיות.

8
זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות
שתיהן שוות ל 100 מעלות
חלק ב בוחן 9
כיצד לזהות בצורה נכונה זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים בדף למדנו בצורה יסודית כיצד לזהות את הזוויות בין ישרים מקבילים
זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים
לכן: משולש AED הוא משולש שווה צלעות כי משולש ששלושת זוויותיו שוות הוא משולש שווה צלעות
הזווית שגודלה 80 נמצאת משמאל למעלה כלומר שלושת זוויות משולש AED שוות זו לזו
משפט: זוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים משלימות ל 180 מעלות המשפט ההפוך: אם זוויות מתאימות שוות או מתחלפות שוות אז הישרים מקבילים עד עכשיו נעזרנו בכך שידענו שישרים מקבילים על מנת למצוא גדלים של זוויות

זווית מתאימות וזוויות מתחלפות

השלימו את זוויות 1,2,3,4 בעזרת זוויות חד צדדיות, צמודות וקודקודיות בלבד.

17
ישרים מקבילים
להתייחס אל זוויות שסכומן 180 כאל זוויות שוות בגודלן הרבה מהזוויות שאנו מוצאים הן זוויות מתאימות או מתחלפות שוות
The Center for Educational Technology
גם המשפט ההפוך הוא נכון! תרגיל 5 המרובע ABCD הוא מקבילית
ישרים מקבילים, קווים מקבילים
תרגיל מצאו את גודל זוויות 1,2,3,4 שבשרטוט